Wybierz region

Wybierz miasto

  Prokuratura na makulaturze

  Autor: cos

  2000-08-04, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Dokumenty nie by3y uszkodzone. Bez trudu monna z nich odczytaĆ nazwiska podejrzanych, |wiadków i poszkodowanych. Wszystkie dokumenty, które trafi3y w nasze r*ce pochodzi3y z 1992 roku.
  Dokumenty nie by3y uszkodzone. Bez trudu monna z nich odczytaĆ nazwiska podejrzanych, |wiadków i poszkodowanych. Wszystkie dokumenty, które trafi3y w nasze r*ce pochodzi3y z 1992 roku. Jednak m*nczy*ni zajmujIcy si* na terenie skupu ,szperactwem" twierdzI, ne widzieli ten dokumenty pochodzIce z roku 1991 i 1990.

  Z akt monna si* by3o na przyk3ad dowiedzieĆ o kradzieny 78 tarcz oporowych o warto|ci ok. 6 240 000 z3 na szkod* zak3adu Famarol.

  O szczegó3ach w3amania do kiosku sponywczego, a takne o tym, ne Lukasz T. potrIci3 na ulicy Wojska Polskiego w S3upsku Rozali* K.
  O naszym odkryciu powiadomili|my policj*. Funkcjonariusze zareagowali natychmiast. Kilkana|cie minut po otrzymaniu od nas informacji w punkcie skupu przy ulicy Paderewskiego pojawi3a si* specjalna grupa funkcjonariuszy, która zabezpieczy3a dokumenty.


  Akta lena3y na zapleczu skupu. Wed3ug pracowników punktu skupu dokumenty przygotowane zosta3y jun do wywozu. W poniedzia3ek lub wewtorek mia3y zostaĆ zniszczone. Na ulic* Paderewskiego trafi3y kilka dni wcze|niej.
  - Papiery przywieziono w workach, dlatego nie wiedzieli|my dok3adnie co si* znajduje w |rodku - t3umaczyli pracownicy skupu. - Za akta zap3acili|my, jak za kandy inny rodzaj makulatury 30 groszy za kilogram.

  W|ród dokumentów znale*li|my akty oskarnenia, postanowienia o tymczasowym aresztowaniu oraz postanowienia o wszcz*ciu post*powania. Kandy z dokumentów zawiera3 pe3ne dane osobowe poszkodowanych i oskarnonych. Wi*kszo|Ć z nich pochodzi3a z 1992 roku.

  Na jednej z teczek uda3o nam si* odczytaĆ odr*czny napis: ,Akta przekazaĆ na makulatur* po pomieszaniu lub po poci*ciu."
  Wczoraj nie uda3 nam si* ustaliĆ dlaczego akta nie zosta3y zniszczone. O znalezisku powiadomili|my s3upskich policjantów. Policjanci powiadomili prokuratur*. Wieczorem funkcjonariusze zabezpieczyli znalezisko.
  Wed3ug nieoficjalnych informacji b3Id pope3nili prawdopodobnie pracownicy nalenIcego do prokuratury archiwum, którzy nie zadbali o zniszczenie akt przed wywiezieniem ich do skupu.

  Wieczorem rozmawiali|my z m*nczyznI, który podawa3 si* za kierownika skupu. Wed3ug niego wszystkie akta by3y odpowiednio zabezpieczone, a te które trafi3y w nasze r*ce zosta3y skradzione przez podejrzanych sprawców.

  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)